img
    Nga: BIRN datë: Tetor 2018

Raporti i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për subjektin e rivlerësimit: Adriatik Llalla - ish-Prokuror i Përgjithshëm

Ky raport i është drejtuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nga DSIK

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu