Buxheti Gjyqësor

Buxheti është kategori informacioni në databazën Akses Info Drejtësi. Këtu janë vendosur dokumente që përkojnë me buxhetin e Sektorit Drejtësi planifikim, konsolidim dhe auditime.

Buxheti i miratuar për vitin 2022 për Sistemin Gjyqësor (grupi buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor) miratuar me ligjin nr. 115, datë 25.11.2021 “Për Buxhetin e vitit 2022”.

Plan Buxheti i miratuar për KLGJ për vitin 2022 për Sistemin Gjyqësor është në shumën 3,759,808 mijë lekë, i ndarë në tre programe buxhetore:
1. Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
2. Programi 01140, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”
3. Programi 03310, “Buxheti Gjyqësor”.

Më shumë

Buxheti i miratuar për vitin 2023 për Sistemin Gjyqësor (grupi buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor) miratuar me ligjin nr. 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”.

Plan Buxheti i miratuar për KLGJ është në shumën 3,444,200 mijë lekë, i ndarë në tre programe buxhetore
1. Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
2. Programi 01140, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”
3. Programi 03310, “Buxheti Gjyqësor”.

Më shumë

Buxheti i miratuar për vitin 2021 për Sistemin Gjyqësor (grupi buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor) miratuar me ligjin nr. 137, datë 16.12.2020 "Për buxhetin e vitit 2021".

Plan Buxheti i miratuar për KLGJ për vitin 2021 për Sistemin Gjyqësor është në shumën 3,444, 200 mijë lekë, i ndarë në tre programe buxhetore:
1. Programi 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
2. Programi 01140, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”
3. Programi 03310, “Buxheti Gjyqësor”.

Më shumë

Raporti i KLGJ për monitorimin e buxhetit për periudhën e 4 mujorit të parë (janar - prill) të vitit buxhetor 2024.

Raporti i është dërguar me shkresë Nr. 2934 Prot., datë 29.05.2024 Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit dhe Drejtorisë së Analizave dhe programimit buxhetor dhe publikuar në faqen zyrtare të institucionit.

Më shumë

AKT NORMATIV, nr. 12, datë 29.7.2022

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 115/2021, “PËR BUXHETIN E VITIT 2022”, TË NDRYSHUAR

Më shumë

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 536, datë 29.7.2022

Për miratimin e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2023–2025..

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 168 Datë 28.05.2020

Për Miratimin e Detajimit të Fondeve Shtesë në Shpenzime Personeli, në Programin Buxheti i Gjykatave

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Tabela e parashikimit te te ardhurave per vitin 2020.

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime korrente per vitin 2020

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondeve buxhetore ne shpenzime operative per vitin 2020;

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime personeli (Sigurime) per vitin 2020;

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime personeli (Paga) per vitin 2020;

Më shumë