Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

(E përditësuar) Tiranë, 2018

LIGJ nr. 76/2016 datë 22.7.2016

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998, “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 138
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 27/07/2016.

LIGJ Nr. 137/2015 datë 17.12.2015

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998, “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 219
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 21/12/2015.

LIGJ Nr. 88/2012 datë 18.9.2012

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 132
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 10/10/2012.

LIGJ Nr.9904, datë 21.4.2008

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 61
Data e publikimit në Fletore Zyrtare - 06/05/2008.

LIGJ Nr.9675, datë 13.1.2007

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”


Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 2
Data e publikimit në Fletore Zyrtare - 13/01/2007.