Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Njoftim vendimi i KPK për subjektin e rivlerësimit Ariana Gaçi.

KPK ka vendosur: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Ariana Gaçi, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë, aktualisht në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Njoftim vendimi i KPK-së datë 31.05.2024, për subjektin e rivlerësimit znj. Enida Lamçe.


KPK ka vendosur: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Enida Lamçe, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Njoftim vendimi i KPK-së datë 31.05.2024, për subjektin e rivlerësimit znj. Aida Mërtiri.


KPK ka vendosur: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Aida Mërtiri ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

Njoftim vendimi i KPK për z. Ervin Aliu, ndihmës ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

KPK ka vendosur: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Ervin Aliu, ndihmës ligjor në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Vendim i KPK nr. 764, datë 17.05.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Klemend Kajana, me detyrë ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

KPK ka vendosur: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Klemend Kajana, ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

Njoftim vendimi i KPK datë 16.05.2024, për subjektin e rivlerësimit znj. Kaliona Nushi.

KPK ka vendosur: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Kaliona Nushi, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.