Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr. 352, datë 25.10.2021

Për caktimin me short të dy anëtarëve të komisionit të posaçëm për procedurën e plotësimit të dy vendeve vakante për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Vendim i KLP-se Nr.226, datë 16.09.2022

Per caktim te perkohshem te Z. Kleanth Zeka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Apelit Vlore

Vendim i KLP-se Nr.227, datë 16.09.2022

Per caktim te perkohshem te Znj. Elida Hoxhaj, si prokurore ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit Vlore

Vendim i KLP-se Nr.228, datë 16.09.2022

Per caktim te perkohshem te Znj. Pranvera Gruda, si prokurore ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit Shkoder

Vendim i KLP-se Nr.229, datë 16.09.2022

Per caktim te perkohshem te Z. Rifat Kojku, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

Vendim i KLP-se Nr.230, datë 16.09.2022

Per transferim te perkohshem te Z. Elion Mustafaj, ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje