Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN

Miratuar me Vendim te KLGJ-se Nr. 592, datë 26.11.2020

Rregullore e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë

"Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në zyrën e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë"

Miratuar me Urdhër nr.64 datë 25.09.2020

Rregullore e Brendshme e KED

Kjo Rregullore e Brendshme përcakton rregullat e funksionimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, në realizimin e mbledhjeve dhe veprimtarive të tij, sipas detyrimeve që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi

Rregullore e KLP-së (miratuar me Vendimin nr.200 datë 23.09.2020)

"Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin drejtuesit në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm"

Rregullore për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të prokurorit

Miratuar me Vendimin nr.160 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 08.07.2020

RREGULLORE e KPA-së

“PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË INFEKSIONIT COVID-19 GJATË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË KOLEGJIT TË POSAÇËM TË APELIMIT”

( Miratuar me vendim të Mbledhjes së Gjyqtarëve, nr. 10, datë 12.06.2020.)