img
    Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) datë: Shtator 2020

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Konkluzionet dhe të dhënat e pasqyruara në këtë raport shtrihen në periudhën Nëntor 2019 – Korrik 2020
Data e publikimit, 4 Shtator 2020

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu