Buxheti Gjyqësor

Buxheti është kategori informacioni në databazën Akses Info Drejtësi. Këtu janë vendosur dokumente që përkojnë me buxhetin e Sektorit Drejtësi planifikim, konsolidim dhe auditime.

Pasqyrat shtese te PBA 2020-2022 - Këshilli i Lartë Gjyqësor


Tabelat Sipas Exelit :

• Pasqyra Nr.1: Parashikimi i te Ardhurave te Veta te secilit Program te Njesise se Qeverisjes Qendrore
• Pasqyra Nr.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2020
• Pasqyra Nr.2.1: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2021
• Pasqyra Nr.2.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2022
• Pasqyra Nr.3: Permbledhese e shpenzimeve per pagat per Pushtetin Gjyqesor
• Pasqyra Nr.3/1 : Permbledhese e shpenzimeve per pagat per Pushtetin Gjyqesor
• Pasqyra nr.4: Numri i punonjesve sipas strukturave organike
• Pasqyra Nr. 5: Parashikimi Mujor i Fluksit te Parase per Shpenzimet Buxhetore te secilit Program te Njesise se Qeverisjes Qendrore
• Pasqyra Nr. 6: Lista Permbledhese e Projekteve te Investimeve Publike me Financim te Brendshem te parashikuara

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 323, datë 27.12.2019

Për Detajimin e Fondeve Buxhetore, Shpenzimeve Korente, në Sistemin Gjyqësor, për Vitin Buxhetor 2020

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 268, datë 03.12.2019

Për Rishpërndarjen e Fondeve Buxhetore, në Sistemin Gjyqësor

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 155, datë 30.07.2019

Për Miratimin e Projektbuxhetit Afatmesëm 2020 - 2022 të Pushtetit Gjyqësor (Faza e Dytë)

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 149, datë 05.05.2020

Mbi Miratimin e Detajimit të Fondeve të Lira, nga Buxheti i Vitit 2020, në Sistemin Gjyqësor, Sipas Aktit Normativ Nr.15/2020

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 138, datë 16.04.2020

Mbi Miratimin e Fondeve të Lira, nga Buxheti i Vitit 2020, në Sistemin Gjyqësor,

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 116, datë 05.03.2020

Për Rialokimin e Fondeve për Shërbimin e Ruajtjes dhe Sigurisë së Godinave të Gjykatave

Më shumë

Draft detajimi I investimeve per gjykatat per vitin 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Pasqyra nr.2-Detajimi i investimeve -Buxheti gjyqesor-2020 bashkelidhur Vendimit Nr.71 datë 20.02.2020

Më shumë

Draft detajimi I buxhetit ne investime per KLGJ-ne për vitin 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Pasqyra nr. 1 varianti final- Detajimi investimeve KLGJ bashkelidhur Vendimit Nr.71 datë 20.02.2020

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 71, datë 20.02.2020

Për Detajimin e Buxhetit në Shpenzime Kapitale për Sistemin Gjyqësor, për Vitin 2020

Më shumë