Sokol Ibi

Emër Mbiemër
Sokol Ibi
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e aktualisht-Gjykatës, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Korçë.
04.11.2013 e aktualisht-Kryetar Gjykate, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Korçë.
14.11.2007-11.04.2013-Gjyqtar, Gjykatae Rrethit Gjyqësor Pogradec.
04.10.2006-14.11.2007 -Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2002-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2007-Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 193 datë 06.09.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 193, datë 6.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ibi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,