Manjola Kajana

Emër Mbiemër
Manjola Kajana
Data e emërimit fillestar
2008-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 13.07.2020 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
19.12.2019 - 13.07.2020 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
• 2014 -19.12.2019 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
12.10.2009 - 13.12.2014 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.
06.11.2008 - 12.10.2009 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
02.07.2004 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 162, datë 19.06.2019, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Manjola Kajana, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana.
- Vendim i KPA-së nr. 17, datë 15.07.2020 (JR), ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit nr. 162, datë 19.06.2019, të KPK-së, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Manjola Kajana.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Manjola Kajana
Dokumenta te tjera
 1. Skeda e Pasurisë e znj. Manjola Kajana, publikuar nga Reporter. al.
 2. Vendim Nr. 15/2020 i KPA-së datë 10.07.2020 (Juridiksion rivlerësimi) për shqyrtimin e vendimit nr. 162, datë 19.06.2019 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit Znj. Manjola Kajana, prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 3. Vendim i KLP-së nr. 110, datë 27.06.2024 "Për miratimin e veprimtarisë jastë funksionit për prokuroren Manjola Kajana".
 4. Vendim i KPK-së Nr: 162 datë 19.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Manjola Kajana, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
 5. Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 02.08.2019 - Kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana.
 6. Njoftim i KPA-se per lënien në fuqi të vendimit nr. 162 datë 19.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana. - Postuar në : 10/07/2020.
 7. Njoftim i KLP-se postuar ne date 13.07.2020 : "Këshilli i Lartë i Prokurorisë emëron znj. Manjola Kajana në Prokurorinë e Posaçme".
 8. Vendim nr.137 i KLP-së datë 12.06.2020 - Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Manjola Kajana, si eksperte pranë UNODOC (United Nations Office on Drugs and Organized Crime), zyra në Vjenë, Austri, në kuadër të projektit Global Firearms Programe, për të përgatitur një përmbledhje me raste praktike gjyqësore për veprën penale "Prodhim dhe mbajtje e armëve dhe municioneve", të parashikuar nga nenet 278 dhe 278/a, të Kodit Penal, si dhe për të rishikuar, në gjuhën Shqipe, dokumentin "Udhëzues mbi provat elektronike", të përgatitur nga UNODOC. Veprimtaria do të ushtrohet jashtë orarit të punës për periudhën 01.07.2020-30.10.2020.
 9. Vendim nr.255 i KLP-së datë 12.12.2019 - Për transferimin e Znj. Manjola Kajana në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shkak se Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda pushon së ekzistuari më datë 19.12.2019.
 10. Vendim nr.69 i KLP-së datë 15.04.2019 - Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Manjola Kajana.
 11. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Manjola Kajana datë 26.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 12. Njoftim i Presidences - Anëtarja e re e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Manjola Kajana betohet para Presidentit të Republikës (Publikuar ne 14 Korrik 2020 ).
 13. Vendim i KLP-se Nr 161 13.07.2020 - Për Emërimin si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit Dhe Krimit të Organizuar.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu,