Anita Jella

Emër Mbiemër
Anita Jella
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtuese/Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 09.05.2018 - aktualisht - Caktuar përkohësisht drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
• 2008 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës. .
• 2007 - 2008 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
• 01.10.2001 - 2007 - Prokurore në Prokurorinë Librazhd.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.1999 - Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

---------------------------------------------
KUALIFIKIME TË TJERA
1. Eksperte në programin e Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës me temën “Trafikimi i brendshëm i qenieve njerëzore dhe dallimi nga veprat e tjera penale të ngjashme me to” zhvilluar më datë 27 maj 2014, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimeve dhe Studimeve për gjyqësorin në Hollandë, në bashkëpunim me Komitetin Hollandez të Helsinkit;
2. Lehtësuese në temën “Akuzat e reja, jurisprudencë e GjK-së dhe GJEDNJ-së, zhvilluar në datat 24-25 prill 2014;
3. Lehtësuese në temën “Gjykimi në mungesë në procesin penal”, zhvilluar ne datat 12-13 shkurt 2015;
4. Lehtësuese në temën “Të rejat që ka sjellë ligji i ri për ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal”, zhvilluar në datën 9 shkurt 2015;
5. Lehtësuese në temën “Veprat penale dhe llojet e saj”, zhvilluar në datën 8 maj 2015.
6. Pjesëmarrëse në trajnimin “Trafikimi i qënieve njerëzore dhe dallimi nga veprat e tjera”, zhvilluar me datë 11-12 prill 2016;
7. Trajnim mbi Konventën Europiane të të drejtave të Njeriut, organizuar nga AIRE CENTRE në Tiranë nga data 22.01.1999 deri 28.01.1999.
8. Trajnim me temë “Trajnimi i profesionistëve të sistemit të drejtësisë lidhur me çështje të dhunës në familje”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe Unicef, në datat 18-19 maj 2004;
9. Trajnim me temë “Veprat penale qe lidhen me trafikimin e lëndëve narkotike” organizuar nga PAMEKA, në datat 14-15 tetor 2004;
10. Trajnim me temë “Neni 5 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut” zhvilluar në Tiranë në datat 9-19 nëntor 2006;
11. Trajnim me temë “Çështje të etikës profesionale” zhvilluar në datat 11- 12 qershor 2003;
12. Trajnim me temë “Pavlefshmëria e akteve, njoftimet e të pandehurve, pavlefshmëria e njoftimeve”, zhvilluar në datat 11-12 qershor 2007, organizuar në Shkollën e Magjistraturës;
13. Trajnim me temë “Roli i gjyqësorit në zbatim të ligjit “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe UNDP Albania dhe Japan Wid Office, në datat 13-14 tetor 2008;
14. Trajnim me temë “Etika gjyqësore”, zhvilluar në Tiranë më datë 7 mars 2013, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe SLYNN FOUNDATION

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 221, datë 10.12.2019 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 25.02.2020 kundër Vendimit Nr. 221/2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella.
- Vendim i KPA-së Nr. 2/2022 (JR) ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit Nr. 221/2019, të KPK-së, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 31.12.2012- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2013 - 31.12.2013- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar "Shumë mirë' prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Anita Jella
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr: 221 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
 2. Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 25.02.2020 - Kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella
 3. Vendim i KPA-se Nr. 2/2022 (JR) datë 15.02.2022, përfshirë mendimet e pakicës; subjekti i rivlerësimit Anita Jella.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Anita Jella, publikuar nga Reporter.al.
 5. Vendim i KLP-së nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës për renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 6. Vendim i KLP-së nr.285, datë 17.12.2020 "Për miratimin e listës së kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorive të Juridiksionit të Përgjithshëm".
 7. Vendim i KLP-së nr. 299, datë 23.12.2020 "Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi të shpallur me vendimin nr.285, datë 17.12.2020, i ndryshuar, të KLP-së".
 8. Vendim i KLP-së nr. 301, datë 23.12.2020 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi të shpallur me vendimin nr. nr.285, datë 17.12.2020, i ndryshuar, të KLP-së".
 9. Vendim i KLP-së nr. 128, datë 27.04.2021 "Mbi verifikimin e pasurisë dhe të figurës për prokuroren Anita Jella, kandidate për pozicionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës".
 10. Vendim i KLP-së nr. 156, datë 18.05.2021 "Për miratimin e rënditjes së kandidatëve për pozicionin vakant të drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës".
 11. Vendim i KLP-së nr. 172, datë 25.05.2021 "Për caktimin e znj. Anita Jella në pozicionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës".
 12. CV e znj. Anita Jella, autorizuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë KLP.
 13. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 14. Njoftim i KLP-së datë 07.12.2023 mbi renditjen e tetë kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 15. Njoftim i KLP-së për zhvillimin e mbledhjes plenare datë 25.04.2024 ku ndër të tjera është vendosur: Verifikimi i pasurisë dhe figurës të prokurores Anita Jella, në kuadër të kandidimit për riemërim për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
 16. Kthim Përgjigje në email nga KLP datë 23.05.2024 "Për vendosjen në dispozicion të listës emërore të drejtuesve dhe zv.drejtuesve të prokurorive".
 17. Vendim i KLP-së nr. 61, datë 17.05.2024 "Për caktim të përkohshëm"
 18. Rekomandim i ONM datë 12.02.2020 për vendimin e KPK-së, nr. 221, datë 10.12.2019, për subjektin e rivlerësimit: znj. Anita Jella.
 19. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP - Anita Jella
 20. Vendim nr.108 i KLP-së datë 12.06.2019 - Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Anita Jella
 21. Vendim nr.94 i KLP-së datë 10.04.2020 - Për miratimin e heqjes dorë nga kandidimi për tu emëruar prokuror në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të znj.Anita Jella
 22. Procesverbal Nr.52 i KLP-së datë 10 Prill 2020
 23. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Anita Jella datë 26.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,