Genti Xholi

Emër Mbiemër
Genti Xholi
Data e emërimit fillestar
2000-09-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i Përkohshëm/Prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2024, si përfaqësues nga Prokuroria e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 25.05.2021 - aktualisht - Drejtues i Përkohshëm i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 2010 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 21.09.2000 - 2010 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.09.1996 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
----------------------------------------------------------
- Trajnime, Certifikata të ndryshme.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 219, datë 10.12.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Xholi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së datë 12.02.2020 për mosankimin e vendimit nr. 219, datë 10.12.2019, të KPK-së - Për subjektin e rivlerësimit z. Genti Xholi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Apelit Tiranë.
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Apelit Tiranë.
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Apelit Tiranë.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Genti Xholi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 219, datë 10.12.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Xholi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
 2. Njoftim i IKP-së datë 12.02.2020 për mosankimin e vendimit nr. 219, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Xholi.
 3. Vendim nr.210 i KLP-së datë 11.10.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokuror Genti Xholi".
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Genti Xholi, prokuror.
 5. Axhenda e mbledhjes plenare nr.74 datë 27 Tetor 2020.
 6. Vendim nr.225 i KLP-së datë 27.10.2020 "Për caktimin e z. Genti Xholi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021".
 7. Vendim i KLP-së nr. 171, datë 25.05.2021 "Për caktimin e z. Genti Xholi nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë".
 8. Vendim i KLP-së nr. 155, datë 18.05.2021 "Për miratimin e rënditjes së kandidatëve për pozicionin vakant të drejtuesit të Prokurorisë së Apelit Tiranë".
 9. Vendim i KLP-së nr. 119, datë 27.04.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 10. Vendim i KLP-së nr. 301, datë 23.12.2020 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës pë kandidatët që kanë kanë kandiduar për pozicion drejtuesi sipas vendit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
 11. Kthim Përgjigje në email nga KLP datë 23.05.2024 "Për vendosjen në dispozicion të listës emërore të drejtuesve dhe zv.drejtuesve të prokurorive".
 12. Vendim i KLP-së nr. 62, datë 17.05.2024 "Për caktim të përkohshëm".
 13. Vendim i KLP-së nr. 63, datë 17.05.2024 "Për verifikimin e pasurisë dhe figurës për prokurorin Genti Xholi, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,