Miranda Andoni

Emër Mbiemër
Miranda Andoni
Data e emërimit fillestar
1992-12-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.02.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
28.04.2005 - 01.02.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
12.12.1992-20.05.2005 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.08.1988 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 257, datë 12.06.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 257, datë 12.6.2020, të KPK-s, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni.
- Vendim i KPA-së Nr. 49/2022 (JR), ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit Nr. 257/2020, të KPK-së, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit Miranda Andoni.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,