Miranda Andoni

Emër Mbiemër
Miranda Andoni
Data e emërimit fillestar
1992-12-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
28.04.2005 e aktualisht-Gjyqtare , Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
12.12.1992-20.05.2005-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.08.1988-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 257 datë 12.06.2020 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Miranda Andoni, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,