Adrian Shega

Emër Mbiemër
Adrian Shega
Data e emërimit fillestar
2014-02-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
14.09.2021 - 01.07.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
27.10.2020 - 20.09.2021 - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
01.02.2014 -01.09.2017 - Ndihmës Ligjor pranë Gjykatës së Lartë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
01.07.2005 - Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 98, datë 11.01.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Adrian Shega, (ish) këshilltar pranë Gjykatës së Lartë.
- Njoftim i IKP-së datë 25.02.2019 për mosankimin e vendimit nr. 98, datë 11.01.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adrian Shega.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,