Edlira Petri

Emër Mbiemër
Edlira Petri
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.05.2010 e aktualisht- Gjyqtare, Gjykata e Apelit Tiranë.
30.04.2007-07.05.2010 -Gjyqtare, Gjykata e Apelit Shkodër.
21.10.2002-30.04.2007-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat.
01.10.2001-21.10.2002- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2002 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.262 datë 17.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Roland Ilia-Kryesues, Valbona Sanxhaktari - Relatore, Xhensila Pine -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Znj. Edlira Petri, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,