Genti Shala

Emër Mbiemër
Genti Shala
Data e emërimit fillestar
1995-03-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.05.2010 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
• 01.01.2023 - 31.12.2023 - Anëtar Zëvendësues i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
07.02.2007-19.05.2010 - Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve KQZ.
11.06.2004 - 07.02.2007 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
29.07.1998 - 11.06.2004 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
30.03.1995 - 29.07.1998 - Ndihmës Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Malësi e Madhe.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.06.1994 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr.286, datë 04.08.2020, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Genti Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 286, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala.
- Vendimi i KPA-se Nr. 30/2021 (JR) datë 11.10.2021, ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit Nr. 268/2020, të KPK-së, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimitGenti Shala.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Genti Shala
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit datë 04.08.2020 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Genti Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 2. Lista e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, Gjykatave të Apelit dhe të Gjykatave Administrative që përfshihen në Shortin për t'u zgjedhur anëtar të KED.
 3. Vendim i KPK-së nr.286, datë 04.08.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 4. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala.
 5. Rekomandim nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (ONM) për vendimin e KPK-së, nr. 286, datë 4.8.2020.
 6. Raport i Komisionerit Publik lidhur me të drejtën e mosankimit kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala.
 7. Parashtrimet e çështjes datë 30.9.2021.
 8. Bisedimet përfundimtare datë 7.10.2021.
 9. Vendimi i KPA-së Nr. 30/2021 (JR) datë 11.10.2021, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Genti Shala.
 10. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës, z. Genti Shala, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 11. Skeda e Pasurisë e z. Genti Shala, publikuar nga Reporter.al.
 12. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,