Irena Brahimi

Emër Mbiemër
Irena Brahimi
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2024, si përfaqësuese nga Gjykatat e Apelit në Republikën e Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.02.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
01.01.2024 - aktualisht - Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
19.11.2001 - 01.02.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
10.11.1997 - 19.11.2001 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
08.02.1996 - 10.11.1997 - Ndihmës Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.06.1994 - Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr.76, datë 21.07.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi.
- Njoftim i IKP-së datë 23.10.2020 për ankimin e vendimit Nr. 276, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi.
- Vendim i KPA-së Nr. 32/2023 (JR) ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit Nr. 76/2020, të KPK-së, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit Irena Brahimi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,