Ilir Toska

Emër Mbiemër
Ilir Toska
Data e emërimit fillestar
1992-12-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• shtator 2022 - Aktualisht - Anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
• dhjetor 2021 - shtator 2022 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 2018 - 2021 - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• Dhjetor 2012 - Dhjetor 2016 - Anëtar i Kolegjit Zgjedhor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 30.04.2007 - 12.12.2018 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 01.02.2004 - 30.04.2007 - Kryeinspektor i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
• 01.4.2001 - 01.02.2004 - Ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë.
• 15.12.1992 - 31.3.2001 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Librazhd.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1988 - 1992 - Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike, Dega Drejtësi, sistemi me shkëputje nga puna.
• 2010 - 2011 - Master i Nivelit të Dytë në Shkenca Juridike me profil "E drejtë publike", Universiteti "Marin Barleti".

TRAINIME
---------------------------------------------------
1. "Procedurat e falimentimit. Njohuri me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e praktikën gjyqësore vendase në fushën e falimentit. Roli i Gjykatës së Apelit' (nëntor 2016).
2. "Nënshkrimi elektronik. Garancitë procedurale dhe ligji pë nënshkrimin elektronik" (prill 2016).
3. "Roli i gjyqtarit kombëtar dhe zbatimi i legjislacionit të BE" (shkurt 2016).
4. " Krimi kibernetik" (dhjetor 2015).
5. " Zbatimi i standardeve të Gjykatës Europiane të të drejtave të Njeriut për nenin 10 të KEDNJ-së" (korrik 2015).
6. "Konventat e Hagës dhe zbatimi i tyre në legjislacionin shqiptar. Mbrojtja e të drejtave themelore dhe Konventa e Hagës" (qershor 2015).
7. " Dëmi jashtëkontraktor dhe për përgjegjësitë që rrjedhin prej tij" (shkurt 2015).
8. "Etika gjyqësore" (prill 2014).
9. "Paditë për mbojtjen e të drejtës së trashëgimisë" (maj 2012).
10. "Njohje me procedurat e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi".
11. "Për zbatimin e të drejtave të markave tregtare" (dhjetor 2011).
12. "Kërkimi ligjor në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (dhjetor 2009).
13. " Kërkimi ligjor, arsyetimi dhe shkrimi i vendimit gjyqësor' (tetor 2008).
- Trajnimet e mësipërme në të cilat ka marrë pjesë z. Toska janë organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe partnerët e saj.

14. "Ndërmjetësimi në çështjet civile" në kuadër të kuadër të Projekti i binjakëzimit i BE "Mbështetje për zhvillimin e zgjidhjeve alternative të mosmarrveshjeve në Shqipëri".
15. "Mbi mosmarrveshjet zgjedhore" prganizuar nga UNDP dhe partnerët e tij.
16. Vizitë studimore me temë "Inspektimi gjyqësor", pranë Këshillit të Përgjithshëm të Pushtetit Gjyqësor të Spanjës.
17. Vizitë studimore me temë "Deklarimi i pasurisë" në SHBA.
18. Vizitë studimore me temë "Transparenca në gjykata", në Mbretërinë e Bashkuar.
19. "Për luftën kundër trafikut", organizuar nga IOM.
2. Kurs specializimi mbi kontratat ndërkombëtare, organizuar nga IDLI.

Punime Shkencore
- Titulli i Publikimit/Kërkimit shkencor: "Mbështetje për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe Inspektoriatin e tij.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Kontribues.
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Projekti i Binjakëzimit i Këshillit të Lartë të Drejtësisë të R. Shqipërisë me Këshillin e Lartë të Magjistraturës Italiane dhe Këshillin e Përgjithshëm Spanjoll, i financuar nga BE.
- Koha e botimit: nëntor 2008.

- Titulli i Publikimit/Kërkimit shkencor: "Këshilli i Lartë i Drejtësisë".
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Kontribues.
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Këshilli i Lartë i Drejtësisë i Republikës së Shqipërisë.
- Koha e botimit: tetor 2007.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

-----------------------------------------------------------
- Kurs specializimi, në 3 sesione, mbi kontratat ndërkombëtare, organizuar nga IDLI në vitin 2000.
- Trajnim për trajner në fushen kundër trafikut, organizuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin në bashkëpunim me Universitetin e Londrës Veriore, në Korrik 2001.
- Trajnim për deklarimin e pasurive, organizuar nga USAID, në Washington DC dhe Tallahassee, Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Qershor 2004.
- Trajnim për transparencën në gjykata në Mbreterinë e Bashkuar, organizuar nga USAID, në Londër, Mbreteria e Bashkuar, në Korrik 2004.
- Vizitë studimore për vlerësimin e gjyqtarëve në Këshillin e Europës, organizuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë së Shqipërisë, në Strasburg, Francë, në vitin 2004.
- Vizitë studimore për njohjen dhe marrjen e eksperiencës pranë Këshillit të Lartë të Magjistraturës Spanjolle, organizuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë së Shqipërisë, në Madrid, Spanjë, në vitin 2005.
- Vizitë studimore për inspektimin gjyqësor organizuar nga USAID, në Madrid, Spanjë, Nëntor 2005.
- Vizitë studimore për perspektivën evropiane të zhvillimit të sistemit të drejtësisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Berlin, Gjermani, në vitin 2006.
- Vizitë studimore për njohjen dhe marrjen e eksperiencës pranë Këshillit të Lartë të Magjistraturës Italiane, organizuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë së Shqipërisë, në Rome, Itali, në vitin 2006.
- Trajnime për ligjin zgjedhor, organizuar nga UNPD, në 2013 dhe 2015.
- Trajnime në fusha të ndryshme të së drejtës në kuadër të trajnimit të detyruar vazhdues të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, në vijimësi.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 26, datë 21.06.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Ilir Toska, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 26, datë 21.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Toska.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Ilir Toska
Dokumenta te tjera
 1. Pikëzim i Këshillit të emërimeve në drejtësi, për kandidatin Ilir Toska.
 2. Vendim i KED-së nr. 15, datë 20.07.2022 "Për lejimin e kandidimit të z. Ilir Toska në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese shpallur nga Gjykata e Lartë".
 3. Vendim i KED-së nr. 33, datë 11.08.2022 "Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatit Ilir Toska për vendin vakant të shpallur për Gjykatën Kushtetuese".
 4. Vendim i KLGJ-së nr. 582, datë 13.12.2021 "Për mbarimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z. Ilir Toska".
 5. Vendim nr. 3, datë 12.09.2022 i Mbledhjes së Posaçme të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë "Për zgjedhjen e z. Ilir Toska, anëtar të Gjykatës Kushtetuese".
 6. Vendim nr. 242, datë 12.12.2018 "Për shpalljen e kandidatëve fitues për anëtarë gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese".
 7. Skeda e Pasurisë e z. Ilir Toska, publikuar nga Reporter. al.
 8. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
 9. Njoftim Publik i Institucionit të Presidentit të Republikës për Betimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, z. Ilir Toska.
 10. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit për zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 11. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018
 12. Vendim i KPK-së nr. 26, datë 21.06.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Toska.
 13. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 26, datë 21.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Toska.
 14. Vendim i KLGJ-së nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 15. Vendim i KLGJ-së nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi ngritjen e komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.
 16. Vendim i KLGJ-së nr. 171, datë 28.05.2020 - Për përbërjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari.
 17. Vendim i KLGJ-së nr. 151, datë 06.05.2020 - Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 18. Vendim i KLGJ-së nr. 152, datë 06.05.2020 - Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 19. Vendim i KLGJ-së Nr. 261, datë 13.11.2019 - Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.110, datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,