Fuat Vjerdha

Emër Mbiemër
Fuat Vjerdha
Data e emërimit fillestar
1994-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.02.2023 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
23.10.2020 - 01.02.2023 - Kryetar/ Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër (rikthyer në detyrë nga KPA).
10.06.2019 - 23.10.2020 - Gjyqtar i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
17.01.2014 - 10.06.2019 - Kryetar/ Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.
• 01.01.2023 - 31.12.2023 - Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
19.07.2011-17.01.2014 - Kryetar i komanduar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.
01.04.2005-10.06.2019 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.
06.07.1995-01.04.2005 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.03.1994 - Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas ankimit të subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit Nr.155/2019 të KPK-së për shkarkim nga detyra.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 155, datë 10.06.2019, për shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
- Njoftim i IKP-së datë 30.07.2019 për mosankimin e vendimit nr. 155, datë 10.06.2019, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit: Z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
- Vendim Nr. 28/2020 (JR) i KPA-së ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit nr. 155, datë 10.06.2019 të KPK-së dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit Fuat Vjerdha.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2013-2016 - Vlerësuar "Shkëlqyeshëm" (Periodik).
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Periodik).
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Periodik).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Fuat Vjerdha
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 155, datë 10.06.2019 për subjektin e rivlerësimit z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
 2. Njoftim i IKP-së datë 30.07.2019 për mosankimin e vendimit nr. 155, datë 10.06.2019, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit: Z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
 3. Njoftim për shtyp i KPA-së datë 11/09/2020 për gjykimin në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.42/2019, datë 17.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fuat Vjerdha, kundër vendimit nr. 155, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
 4. Lista e gjyqtarëve të cilët nuk plotesojnë kriteret për tu zgjedhur në KED.
 5. Informacion i KLP-së datë 27.06.2018 mbi mandatet e kryetarëve të gjykatave.
 6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Fuat Vjerdha, datë 04.05.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 7. Njoftim vendimi i KPA-së datë 23/10/2020 për ndryshimin e vendimit nr. 155, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fuat Vjerdha dhe konfirmimin e tij në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Shkodër.
 8. Vendim Nr. 28/2020 (JR) datë 23.10.2020, për subjektin e rivlerësimit Fuat Vjerdha.
 9. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
 10. Skeda e Pasurisë e z. Fuat Vjerdha, publikuar nga Reporter.al.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 546, datë 22.12.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të z. {…}, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,