Dritan Hallunaj

Emër Mbiemër
Dritan Hallunaj
Data e emërimit fillestar
1998-07-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 12.12.2018 - 12.12.2023 - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare.
• 2013 – 2015 - Anëtar i Komitetit Disiplinor pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë.
• 15 Nëntor 2010 – 15 Nëntor 2015 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare.
• 01.01.2004 - 12.12.2018 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, brenda të cilës:
• nga muaji Maj 2008 – Nëntor 2010, KRYETAR i kësaj gjykate.
• 1998-31.12.2003 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Shkodër.
• 1996-1998 - Përmbarues Gjyqësor pranë Gjykatës së Rrethit Shkodër.
• Kryetar i Komisionit për Mbrojtjen e Gjyqtarëve, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• Kryetar i Komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.
• Anëtar i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve të kandidatëve për kancelar dhe/ose ndihmës ligjor.
• Anëtar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.
• Anëtar Zëvendësues i Komisionit Disiplinor.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2012-2014 - Master i Shkencave në të Drejtën Publike dhe Ndërkombëtare Publike, pranë Shkollës Private të Arsimit të Lartë “PAVARËSIA”.
• 1991-1995 - Universiteti i Tiranës, Fakulteti Juridik, dega Drejtësi.
• 1987-1991 - Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Jordan Misja”, në Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

-------------------------------------------------------------------------------

• Qershor 2000- Ka përfunduar kursin e trajnimit për njohuri të përgjithshme mbi përdorimin e kompjuterit, të organizuar nga EAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE.
• Qershor 2000- Ka marrë pjesë në seminarin “INTERNACIONAL CONTRACTS:Agency,Distribution,Franchising and Intellectual Property Transfer” të organizuar nga IDLI(Internacional Development Law Institute)
• Shtator 2000- Ka marrë pjesë në seminarin mbi Kodin Zgjedhor të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
• Prill 2002- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Arsyetimin ligjor dhe hartimin e vendimeve gjyqësore”, të organizuar nga ABA CEELI dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• Janar 2003- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Promovimin e të drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, të organizuar nga Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri-CRCA.
• Maj 2003- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Arsyetimin gjyqsor dhe hartimi i vendimeve” të organizuar nga ABA CEELI dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• Prill 2004- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Dispozitat ligjore kundër trafikimit. Zhvillimi i zgjidhjeve praktike dhe mbrojtje e dëshmitareve”, e organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë dhe Chemonics Internacional/USAID.
• Maj 2004- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Sekuestrimin dhe Konfiskimin e aseteve kriminale.Strategji dhe praktika operazionale” të organizuar nga PAMECA dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 27 Shtator-03 Dhjetor 2004- Ka marrë pjesë ne trajnimin mbi “Pershtatjen professionale të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve” të organizuar nga Universiteti Studimeve Napoli.
• 19 Nentor -30 Nentor 2005- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “The Fields of Commercial Laë&Public Funds Crimes”, të kryer në Egjipt nga Ministria e Jashtme Egjiptiane.
• 08-12 Tetor 2007- Ka marrë pjesë në trajnimin mbi “Luftën Kundër Krimit të Organizuar”, të organizuar në Athinë-Greqi nga CENTRE FOR EUROPIAN CONSTITUCIONAL LAW.
• 05-08 Shkurt 2012 - Ka marrë pjesë në një vizitë studimore në Romë, Itali mbi “Cross Border confiscation of Crime proceeds”, organizuar nga International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences(ISISC).
• 02-03 Maj 2012- Ka marrë pjesë në seminarin “Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja.Konventat dhe marrëveshjet dypalëshe.”
• 16-17 Maj 2012 - Ka marrë pjesë në seminarin “Konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në praktike”,organizuar nga IDZ.
• 07-08 Shkurt 2013 - Ka marrë pjesë në seminarin “Doktrina e akteve politike dhe kufizimi i kontrollit gjyqësor mbi këto akte.Vështrim mbi jurisprudencën e GJEDNJ-së”,organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë dhe Fondacioni HANNS-SIEDEL.
• Prill 2013 – Ka marrë pjesë në një vizitë studimore në Palermo Itali, Seksioni i Konfiskimit pasuror, Agjensia e Administrimit të Pasurive të Konfiskuara, organizuar nga Projekti i Komisionit europian, TAIX mbi cështjet të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të Krimit.
• 29-30 Maj 2013 - Ka marrë pjesë në seminarin “Hetimi financiar dhe pastrami i parave”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 17-18 Dhjetor 2013 - Ka marrë pjesë në seminarin “Jurisprudenca e GJEDNJ për cështjet kundër Shqipërisë në fushën penale. Zbatimi i tyre në praktikën gjyqësore.”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë dhe Fondacioni HANNS-SIEDEL.
• 27-28 Janar 2014 – Ka marrë pjesë në seminarin për “Combatting Terrorism-EU Standarts, Internacional Cooperation and Exsperiences from Member State”,organizuar nga Komisioni Europian në bashkëpunim me Academy of Europian Laë, organizuar në Tiranë në bashkëpunim me Min. e Brendshme.
• 16 Prill 2014 - Ka marrë pjesë në seminarin “Etika gjyqësore”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë dhe SLYNN Foundation.
• 24-25 Prill 2014 - Ka marrë pjesë në seminarin “Akuzat e reja”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 11-13 Maj 2014 – Ka marrë pjesë në konferencën Rajonale të këshillave të Lartë të drejtësisë për europën Juglindore, organizuar në Bukuresht.
• 20-21 Maj 2014 - Ka marrë pjesë në seminarin “Pavlefshmëritë absolute dhe relative”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 11 Qershor 2014 - Ka marrë pjesë në seminarin “Gjykimi i shkurtuar dhe ceshtje të zbatimit të tij.Praktika gjyqësore dhe jurisprudence kushtetuese”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 27 Mars 2015 - Ka marrë pjesë në seminarin “Të rejat që ka sjellë ligji i ri për ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 13-14 Maj 2015 - Ka marrë pjesë në seminarin “Marrëdhënijet juridiksionale me jashtë në fushën penale”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 2-3 Nëntor 2015 - Ka marrë pjesë në seminarin “Konfiskimi i aseteve në kuadër të ligjit antimafia”, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, në bashkëpunim me misionin PAMECA.
• 15-17 Qershor 2016- Ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga CEELI INSTITUTE, në Pragë “Judicial Adjudication of Cases Involving Terrorism and National Security”.
• Si lehtësues në trajnimin me temë “Refleksione rreth praktikës gjyqësore në lidhje me insitutin e bashkëpunimit, zhvilluar me datë 19-20 Janar 2016 , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• Si lehtësues në trajnimin me temë “refleksione rreth praktikës gjyqësore në lidhje me insitutin e bashkëpunimit, zhvilluar me datë 10-11 Mars 2016, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
• 31 tetor 2016, Ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, në bashkëpunim me ENDP, me temë “Të drejtat dhe liritë themelore të personave me aftësi të kufizuara”.
• 10–11 Nëntor 2016, Ka marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, në bashkëpunim me OSBE, me temë “Roli i alternativave të dënimit me burgim”.
• Si lehtësues në trajnimin me temë “Refleksione rreth praktikës gjyqësore në lidhje me insitutin e bashkëpunimit, zhvilluar me datë 14-15 Dhjetor 2016, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
Si ekspert në trajnime te ndryshme, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë.
Pjesëmarrës në shumë seminare trajnimi mbi “Luftën kundër krimit të organizuar,Organizatën Kriminale” të organizuara në Novi Sad-Serbi, Dubrovnik-Kroaci,Ministria e Drejtësisë Shqipëri dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë etj.,si dhe seminare te ndyshme.


Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK- së nr. 56, datë 01.08.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Hallunaj, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 24.09.2018.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 56, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Hallunaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Dritan Hallunaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së 311, datë 18.12.2019 "Për transferim gjyqtari".
 2. Skeda e Pasurisë e z. Dritan Hallunaj, publikuar nga Reporter. al.
 3. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", z. Ridvan Hado, gjyqtar.
 4. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 5. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018.
 6. Vendim i KPK-së nr. 56, datë 01.08.2018.
 7. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 56, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Hallunaj.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve.
 10. Vendim i KLGJ-së Nr. 32, datë 14.02.2019 - Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtar.
 11. Vendim i KLGJ-së Nr. 262, datë 13.11.2019 - Për Fillimin E Procedurës Së Përzgjedhjes Për Emërim Në Gjykatën E Lartë Të Kandidatëve, Nga Radhët E Juristëve Të Spikatur, Për Pozicionin E Lirë Të Shpallur Me Vendimin Nr.172, Datë 11.09.2019, Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,