Olsian Çela

Emër Mbiemër
Olsian Çela
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror i Përgjithshëm. Emëruar më datë 05.12.2019.
Zëvendëskryetar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
06.01.2004 - 2019- Prokuror në Prokurorinë për Krime të Rënda
20.09.2018 - 21.01.2019- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Berat (caktim i përkohshëm)
• Zëvendëskryetar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
25.06.2008 - 20.12.2018- Drejtues i Prokurorisë për Krime të Rënda
01.10.2001 - 06.01.2004- Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkalllës së Parë Tiranë
Angazhime Profesionale
2015-2016- Ekspert i jashtëm në grupet e ekspertizës së Reformës në Drejtësi
2010-2014- Anëtar i Bordit Drejtues së Shkollës së Magjistraturës
2012-2013- Pikë kontakti e Eurojust për Prokurorinë Shqiptare
2011-2012- Përfaqësues i Prokurorisë Shqiptare në Këshillin Konsultativ të Prokurorëve Europianë
2008-2012- Anëtar i KLP
2008-2012- Këshilltar Rezident i Projektit: "Mbështetje për Prokurorinë Shqiptare në kryerjen e inspektimit dhe vlerësimit të prokurorëve". Partnerët: Prokuroria Shqiptare, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm në Spanjë, Këshilli i Lartë i Magjistraturës në Itali
2008-2019- Ekspert i Programit të Trajnimit Vazhdues, Shkolla e Magjistraturës
2007- Kontribues në hartrimin e manualit trajnues "Hetimet financiare dhe konfiskimet e produkteve të krimit" (Projekt Carpo i Këshillit të Evropës, Programi Rajonal Cards)
Angazhime Akademike
2009-2010- Pedagog i jashtëm i të Drejtës Penale, "Fakulteti Justiniani i I"
2010-2011- Pedagog i jashtëm i të Drejtës Penale, "Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës".

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
----------------------------------------------------------------------
06.06.2002 - 20.06.2002- Shkolla e të drejtave të njeriut për vendimarrësit e ardhshëm, Kroaci
16.06.2003 - 27.06.2003- Kurs trajnimi për përzgjedhjen si anëtar i Grupit të Punës së Krimit të Organizuar, organizuar nga Pameca dhe Departamenti i Drejtësisë së SH.B.A
20.02.2006 - 23.02.2006- Kurs i trajnimit të trajnerëve për "Hetimet financiare dhe konfiskimin e produkteve të krimit, organizuar nga Këshilli i Evropës, projekti Carpo, Francë
05.06.2006 - 5.06.2006- Pjesëmarrës në Programin e lidershipit të vizionit ndërkombëtar nga Departamenti i Shtetit në SH.B.A
14.01.2008 - 04.04.2008- Programi "Chevening Fellowship" në Akademinë Ndërkombëtare të Bramshill, "Përballja me Krimin e Organizuar Ndërkombëtar"
2003-2019- Trajnimet e Programit të Trajnimit Vazhdues në Shkollën e Magjistraturës dhe trajnime të tjera/

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.16, datë 21.01.2019 i KLP për ndërprejen e urdhërit nr.198 datë 20.09.2018 për caktim në pozicion të përkohshëm të z.Olsian Çela si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat dhe ta rikthejë në pozicionin e tij në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Vendim nr.138/2019 datë 05.12.2019 i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për zgjedhjen e z.O.Çela Prokuror i Përgjithshëm.
- Vendim nr.185, datë 23.07.2019 i KPK, p♪7r subjektin e rivlerësimit z. Olsian Çela.
(anëtarët e trupit gjykues: Lulzim Hmitaj-Kryesues, Olsi Komici- Relator, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Olsian Çela
- Vendim nr.236 i KLP-së datë 14.11.2019 "Për renditjen e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm".

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore.
CV
Shkarko CV Olsian Çela
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.16, datë 21.01.2019 i KLP për ndërprerjen e urdhrit nr.198, datë 20.09.2018 "Për caktim në pozicion të përkohshëm të z.Olsian Çela si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat dhe ta rikthejë në pozicionin e tij në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë".
 2. Vendim nr.138, datë 05.12.2019 i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë "Për zgjedhjen e z.Olsian Çela Prokuror i Përgjithshëm".
 3. Vendim nr.185, datë 23.07.2019 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Lulzim Hmitaj-Kryesues, Olsi Komici- Relator, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Olsian Çela.
 4. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.185, datë 23.07.2019 të KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Olsian Çela.
 5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", z. Olsian Çela, prokuror.
 6. Platforma e Kandidimit për Pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm, Olsian Çela prill 2019.
 7. Deklaratë ligjore e z.Olsian Çela datë 18.04.2019 se nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor apo i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit para vitit 1990.
 8. Formular Aplikimi i z.Olsian Çela për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta, AIDSSH.
 9. Kërkesë e z.Olsian Çela datë 19.04.2019 drejtuar KLP për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për kandidimin për Prokuror i Përgjithshëm.
 10. Vendim nr.236 i KLP datë 14.11.2019 për renditjen e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm.
 11. Vendim nr.228 i KLP datë 29.10.2019 'Për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, të cilët pas vlerësimit paraprak rezultojnë që plotësojnë kushtet ligjore".
 12. Vendim nr.73 i KLP-së datë 15.04.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Olsian Çela".
 13. Skeda e Pasurisë e znj. Olsian Çela, publikuar nga Reporter.al.
 14. Intervista e Olsian Çela në datën 13.11.2019, në Sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”, në zbatim të nenit 19, pika 1 të rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për PP
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,