Enkelejda Metaliaj

Emër Mbiemër
Enkelejda Metaliaj
Data e emërimit fillestar
2000-05-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 09.07.2021 - aktualisht Zgjedhur zv/kryetar ne Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
- 2016 - 2021 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
- 2010- 2016 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane;
- 2000 - 2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkalles se Pare Durres .
.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2010 - Diplomuar nga Universitet Nderkomnetar i Struges, program 2- vjecar pas universitar.
- 1990 - 1994 - Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
_________________________________________

- "Zhvillimi i sistemit të pronësisë industriale" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 30-31 maj2012;
- “Juridiksioni administrative në Gjermani. Premisat ligjore dhe praktika gjyqësore. Vështrimi krahasues." , organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 8-9 mars 2012.
- "Cështjet procedural në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 12-13 mars 2012
- “Problemet teorike dhe të praktikës gjyqësore që lidhen me pavlefshmërinë e testamentit. Mosrespektimi i reserves ligjore si shkak i pavlefshmërisë së testamentit.” ,organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 10-11 qershor 2010;
- "Shperblimi i dëmit pasuror dhe jopasuror, (neni 625 i Kodit Civil). Dallimi midis dëmit kontraktor he dëmit jashtëkontraktor. Mënyra dhe kriteret e shpërblimit të dëmit. Praktika giyqësore dhe unifikuese lidhur me këto cështje.", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 23-24 maj 2011;
- "E drejta europiane e konkurrencës në praktikën shqiptare", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, IPA, 25-26 tetor 2011
- "Paditë që nuk i nënshtrohen parashkrimit; parashkrimi i posascëm dhe parashkrimi i përgjithshëm; ndërprerja dhe pezullimi i parashkrimit; pasojat juridike që rijedhin nga parashkrimi i padisë; dallimi i parashkrimit; pasojat juridike që rijedhin nga parashkrimi padisë; dallimi i parashkrimit të padisë nga prekluziviteti ose dekadenca e të drejtave. Praktika gjyqësore dhe problemet që kanë lindur nga interpretimi dhe zbatimi i ligjit për afatin e vënies në ekzekutim të vendimeve giyqësore", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 2-3 Qershor 2010
- "Pronesia intelektuale", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, CASALS, 20-21 Mars 2006
- "Ligji për konkurrencën", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, CARDS, 28 mars 2006
-“ Mbrojtja e femijeve ne ceshtjet familjare oganizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Prezenca e OSBE në Shqpëri, 17-18 tetor 2007;
- "Gjykimet e posacme, llojet, karakteristikat kryesore e të vecanta të tyre. Gjykimi i mosmarrëveshjeve administrative, tregtare, etj." organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 1-2 prill 2008;
- "Ankimi administrativ. Cështje të juridiksionit administrative he atij gjyqësor. Koncepti i padisë, juridiksionit dhe kompetences nw zgjidhjen e mosmarreveshjeve administrative" ", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 22-23 janar 2008;
- "Treguesit kryesorë të gjendjes civile dhe zbatimi ne praktiken gjyqesore”, , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 3-5 dhjetor 2007;
- Workshop "E drejta e pronësisë", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, DANIDA dhe Këshilli i Europës, 25-27 Shkurt 2002;
- "'Shkrim dhe arsyetim ligjor", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Fondacioni SOROS, 24-25 qershor 2004;
- "Ligji mbi kthimin dhe kompensimin e pronave, konfliktet- roli i gjyqësorit" organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Prezenca e OSBE në Shipëri, 19 Janar 2006;
- "Trajnim i autoriteteve shtetërore te profesionit gjyqësor dhe juridik" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. Bashkimi Europian;
-Seminar "Praktikat e gjykimit', FMI/EAST WEST MANAGEMENT INSTITUTE, 12-13 dhjetor 2001;
- Konferencë Nderkombëtare Shkencore, "100 vite drejtësi dhe doktrinë", Fakulteti i Drejtësisë, Gjykata e apelit Tiranë, MAX PLANC INSTITUTE, Kadir Has University, 9 maj 2013;
- Konferencë, "Konferenca e dytë ndërkombëtare e Biznesit, Ligjit Administrimit dhe Shkencave Sociale", TBU, IPCCL, 4 prill 2015;
- Konferencë, "Edukimi në klinikat ligjore, ndërtimi i aftësive praktike i studentëve të drejtësisë dhe metodat e orientuara drejt paktikes, lidhja e hapesires mes teorise dhe praktikes”, FDUT, 28 prill 2015.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 376 date 26.4.2021 "Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkelejda Metaliaj, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë."
Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 376, datë 26.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkelejda Metaliaj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Vleresuar “Shumë mirë” sipas Vendimit Nr.­­­­­ 335/5 datë 29.04.2013 te KLD-se për periudhën kohore 2005-2009 si dhe sipas Vendimit Nr.­­­­­ 49/6 datë 29.04.2015 te KLD-se gjyqtaren Enkelejda Metaliaj(Softa) për periudhën kohore 2007-2009.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,