Genti Dokollari

Emër Mbiemër
Genti Dokollari
Data e emërimit fillestar
2013-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.02.2023 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
08.06.2022 - 01.02.2023 - Zv. Kryetar i Gjykatës së Apelit Vlorë.
17.01.2022 - 01.02.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
13.06.2018- 17.01.2022 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë (I komanduar).
25.09.2015-13.06.2018 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
21.10.2013-25.09.2015 - Stazh Profesional/ Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 379, datë 30.4.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Dokollari, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 379, datë 30.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Dokollari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar "Shkëlqyeshëm" në Raportin e Vleresimit Etik dhe Profesional të Z. Genti Dokollari, sipas Vendimit nr. 545, datë 23.11.2021 të KLGJ-së për vitin 2013- 2016 dhe Vendimit nr. 555, datë 01.11.2021 të KLGJ-së për vitin 2019.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Genti Dokollari
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 379, datë 30.4.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Dokollari, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 379, datë 30.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Dokollari.
 3. Skeda e pasurisë e z.Genti Dokollari publikuar nga Reporter.al.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Genti Dokollari, gjyqtar.
 5. Vendim nr. 545, datë 23.11.2021 i KLGJ-se “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 6. Vendim nr. 555, datë 01.11.2021 i KLGJ-se “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2019”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 4, datë 13.01.2022 “Për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin z. {…}, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 597, datë 23.12.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, z. {…}”.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 308, datë 13.07.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 280, datë 06.07.2021 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. Genti Dokollari”.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 261, datë 17.06.2021 “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {…} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”.
 12. Vendim i KLGJ-së nr.206, datë 20.05.2021 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {…} të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 13. Vendim i KLGJ-së nr. 15, datë 21.01.2021 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendim nr.545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 14. Vendim i KLGJ-së nr. 96, datë 21.06.2019 “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit Genti Dokollari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,