Genti Dokollari

Emër Mbiemër
Genti Dokollari
Data e emërimit fillestar
2013-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2019 - aktualisht i komanduar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë
- 2015 - 2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- 2013 - 2015 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2014.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 379 Data e vendimit: 30.4.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Genti Dokollari, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 379, datë 30.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Dokollari

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,