Ilir Përdeda

Emër Mbiemër
Ilir Përdeda
Data e emërimit fillestar
1993-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2008 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- 1993 - 2008 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mirdite
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr:373 date 23.4.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Ilir Përdeda, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 373, datë 23.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Përdeda
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,