Rezarta Aliu (Paja)

Emër Mbiemër
Rezarta Aliu (Paja)
Data e emërimit fillestar
2009-01-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2010 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet.
- 2009 - 2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar nga shkolla e Magistratures ne vitin 2009.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 372 date 22.4.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Rezarta Aliu (Paja), gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 372, datë 22.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rezarta Aliu (Paja)
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,