Fiona Papajorgji

Emër Mbiemër
Fiona Papajorgji
Data e emërimit fillestar
2019-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• nëntor 2019 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
• 2019 - aktualisht - Pedagoge për vitin e parë të Programit të Formimit Fillestar, në Shkollën e Magjistraturës.
• 01.01.2023 - 31.12.2023 - Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED).
•2011 - 2019 - Këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese.
•2000-2008 - Asistent avokate dhe me pas avokate pranë disa firmave ligjore në Bari.
• 2009-2011 - Juriste pranë Drejtorisë së Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese.
•2007 - në vazhdim - Lektore e së Drejtës Publike në disa universitete, si dhe ka qenë eksperte në disa projekte pranë Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, në procesin e përafrimit të legjislacionit etj.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit, Itali.
- Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore “Doktore e shkencave juridike” në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit.


Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr. 81, datë 26.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit znj. Fiona Papajorgji, me detyrë Këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 115, datë 11.3.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Xhaferllari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Fiona Papajorgji
Dokumenta te tjera
 1. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
 2. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
 3. Vendim i Kuvendit nr. 134, datë 11.11.2019 "Për zgjedhjen e zonjës Fiona Papajorgji anëtare të Gjykatës Kushtetuese".
 4. Pikëzimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi - Kandidate për Gjykatën Kushtetuese znj. Fiona Papajorgji.
 5. Njoftim i Kuvendit për zgjidhjen e dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.
 6. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi nr. 132, datë 21.9.2019 "Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në vendin vakant, vakancë e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4.3.2019".
 7. Betimi para Presidentit të Republikës te anëtares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Fiona Papajorgji, Tiranë, 14 Nëntor 2019.
 8. Vendim i KPK-së nr. 81, datë 26.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit znj. Fiona Papjorgji, me detyrë Këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.
 9. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 81, datë 26.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Fiona Papajorgji.
 10. Rezultati i Shortit të Hedhur Për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi - Institucioni i Presidentit të Republikës, Tiranë, 5 dhjetor 2019.
 11. Lista e kandidatëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga Gjykata Kushtetuese , datë 15.11.2019.
 12. Vendim i KED-së nr. 61, datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Fiona Papajorgji në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikes në datën 04.03.2019.
 13. Vendim i KED-së Nr. 62 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të Znj. Fiona Papajorgji në vendin vakant për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 04.03.2019.
 14. Vendim i KED-së Nr. 101 datë 30.07.2019 - Për ndalimin e kandidimit të Z. Fiona Papajorgji për gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, , shpallur nga Kuvendi në datën 28.08.2018.
 15. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 16. Vendim i KED nr. 125 date 10.09.2019 - Për vleresimin dhe pikëzimin e kandidaturës së znj. Fiona Papajorgji në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në dateën 04.03.2019, dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 04.03.2019.
 17. Vendim i KED-së nr. 134 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 04.03.2019.
 18. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,