Adelajda Gjuzi

Emër Mbiemër
Adelajda Gjuzi
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
Aktualisht transferuar përkohësisht Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.03.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.( Transferuar përkohësisht).
20.06.2022 - 13.03.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë (E Deleguar).
20.06.2016 - 13.03.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
11.04.2014 - 20.06.2016 - Ndihmës Ligjore e komanduar pranë Gjykatës së Lartë.
23.01.2014 - 11.04.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
10.10.2012 - 23.01.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2013 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
2008 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 434, datë 7.9.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Adelajda Gjuzi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 434, datë 7.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Adelajda Gjuzi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka pasur masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Adelajda Gjuzi
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së nr. 434, datë 7.9.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Adelajda Gjuzi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 434, datë 7.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Adelajda Gjuzi.
  3. Skeda e pasurisë e znj. Adelajda Gjuzi, publikuar nga Reporter.al.
  4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Adelajda Gjuzi, gjyqtare.
  5. Vendim i KLGJ-së nr.208, datë 26.04.2023 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr. 502 dhe nr. 504 datë 21.11.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
  6. Vendim i KLGJ-së nr.187, datë 25.04.2023 “Për kualifikimin e kandidates {…} dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.18, datë 18.01.2023, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  7. Vendim i KLGJ-së nr.94, datë 06.03.2023 “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë të gjyqtares znj. {…}”.
  8. Vendim i KLGJ-së nr.282, datë 25.05.2023 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr. 502 dhe nr. 504 datë 21.11.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,