Atalanta Zeqiraj

Emër Mbiemër
Atalanta Zeqiraj
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
E deleguar ne Gjykaten e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (Konfirmuar ne detyre nga KPA sipas njoftimit te vendimit shpallur ne date 16.05.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2021 - aktualisht - E deleguar ne Gjykaten e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar .
- 2015 - 2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë
- 2013 - 2015 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2014.
- Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes ne vitet 2006- 2010.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 410 date 30.6.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Atalanta Zeqiraj, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 410, datë 30.6.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Atalanta Zeqiraj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,