Engert Pëllumbi,

Emër Mbiemër
Engert Pëllumbi,
Data e emërimit fillestar
2010-10-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 05.11.2020 – aktualisht Gjyqtar Gjykata e Apelit ne Vlore
- 11.02.2017 – 05.11.2020 Ndihmes Magjistrat (Keshilltar Ligjor) pranë Gjykatës se Larte.
- October 2020 – aktualisht Lektor/Ekspert Prane Shkolles se Magjistratures
- Mars 2016 – Tetor 2020 Lektor prane Universitetit te Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
- 21.12.2011 – 10.02.2017 Gjyqtar Prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier Fier District Court, Albania
- 27.09.2010 – 21.12.2011 Gjyqtar Prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane
- 18.08.2008 – 26.09.2008 Inspektor Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë,
- 07.07.2008 – 18.08.2008 Avokat Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë,
- 01.10.2007 – 07.07.2008 Avokat Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, Elbasan,

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Janar 2010 – Shtator 2011 Master Shkencor Publik, Universiti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise,
- Tetor 2008 – Korrik 2011 Shkolla e Magjistratures
- Tetor 2002 – Qershor 2006 Diplomuar ne Drejtesi, Universiteti i Tiranes University of Tirana, Faculty of Law, Albania

Punime Shkencore
- "The Justice Reform and some implications on the Constitutional Court" International Scientific Journal "Justicia", No. 14/2020
- October 2019 Judicial control over normative bylaws Advocacy magazine, no. 32
- 9 May 2019 Innovations of the Civil Code of 1929 in the institutes of family law. Symposium on the topic: “90th anniversary of the first Albanian Civil Code (1929). Historical and current approaches. Baltasar Benussi – The founder of the doctrine of Civil Law in Albania.” The Supreme Court of the Republic of Albania
April 2019 "Legal issues on adverse possession" Advocacy Magazine, no. 30

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK-se Nr: 455 date 7.10.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,