Engert Pëllumbi

Emër Mbiemër
Engert Pëllumbi
Data e emërimit fillestar
2010-10-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 09.05.2022 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
• 05.11.2020 – 09.05.2022 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
• 01.01.2023 - 31.12.2023 - Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
• 11.02.2017 – 05.11.2020 - Ndihmës Magjistrat (Këshilltar Ligjor) pranë Gjykatës së Lartë.
• Tetor 2020 – aktualisht - Lektor/Ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës .
• mars 2016 – tetor 2020- Lektor pranë Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.
• 21.12.2011 – 10.02.2017- Gjyqtar pranë Gjykates së Shkallës së Parë Fier.
• 27.09.2010 – 21.12.2011- Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
• 18.08.2008 – 26.09.2008- Inspektor pranë Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë.
• 07.07.2008 – 18.08.2008- Avokat pranë Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë.
• 01.10.2007 – 07.07.2008- Avokat pranë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Janar 2010 – Shtator 2011 - Master Shkencor Publik, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
• Tetor 2008 – Korrik 2011 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• Tetor 2002 – Qershor 2006 - Diplomuar në Drejtesi, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- "The Justice Reform and some implications on the Constitutional Court" International Scientific Journal "Justicia", No. 14/2020;
- October 2019 Judicial control over normative bylaws Advocacy magazine, no. 32;
- 9 May 2019 Innovations of the Civil Code of 1929 in the institutes of family law. Symposium on the topic: “90th anniversary of the first Albanian Civil Code (1929). Historical and current approaches. Baltasar Benussi – The founder of the doctrine of Civil Law in Albania.” The Supreme Court of the Republic of Albania;
April 2019 "Legal issues on adverse possession" Advocacy Magazine, no. 30.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
_______________________________________

-"Akses ne Drejtesi", T.M.C. Asser Instituut, 15-25 shtator 2013.
- " Konferenca Kombetare " Reforma ne Drejtesi mes ndryshimeve kushtetuese dhe procesit konsistent" me kumtesen "Projektet amendamentet kushtetuese, njes sfide ndaj shtetit te se drejtes", Universiteti "Ismail Qemali", Vlore. 22 prill 2016.
- Konference e I kombetare "Progresi i se drejtes administrative ne fsuhen e rregullimit te Marredhenieve: Individ-biznes-shtet" Fakulteti Ekonomik. Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan, 4 dhjetor 2015.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 455, datë 7.10.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 455, datë 7.10.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Engert Pëllumbi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Vlerësuar "Shume mire" siaps Vendimit të KLD-së nr 130/3, datë 18.11.2016 për vitin 2012.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Engert Pëllumbi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 455, datë 7.10.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 455, datë 7.10.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Engert Pëllumbi.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 68, datë 23.02.2022 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 4. Vendim i KLGJ-së nr. 46, datë 08.02.2022 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, për vitin 2019, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”.
 5. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "për dekriminalizimin" plotësuar nga Z. Engert Pëllumbi,
 6. Skeda e pasurise, Engert Pellumbi publikuar nga birn.al
 7. Vendim nr. 570, datë 07.12.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën Administrative të Apelit, për dy pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 187, datë 28.05.2020, nr. 290 datë 06.07.2021 dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 30 datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 505, datë 25.10.2021 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {…}, në Gjykatën e Apelit Vlorë”.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 317, datë 22.07.2021 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, për kandidatin z. {…}”.
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 162, datë 14.04.2021 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {…}, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 76, datë 04.03.2021 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 186, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {…}”.
 12. Vendim i KLGJ-së nr. 605, datë 23.12.2021 “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. Engert Pëllumbi dhe z. Florjan Kalaja, për gjykimin e disa çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”.
 13. Vendim i KLGJ-së nr. 586, datë 17.12.2021 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. Engert Pëllumbi, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.
 14. Vendim i KLGJ-së nr. 565, datë 02.12.2021 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. Engert Pëllumbi, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.
 15. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,