Engert Pëllumbi

Emër Mbiemër
Engert Pëllumbi
Data e emërimit fillestar
2010-10-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 05.11.2020 – aktualisht - Gjyqtar Gjykata e Apelit ne Vlore
- 11.02.2017 – 05.11.2020 - Ndihmes Magjistrat (Keshilltar Ligjor) pranë Gjykatës se Larte.
- October 2020 – aktualisht - Lektor/Ekspert Prane Shkolles se Magjistratures
- Mars 2016 – Tetor 2020 - Lektor prane Universitetit te Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
- 21.12.2011 – 10.02.2017 - Gjyqtar Prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier Fier District Court, Albania
- 27.09.2010 – 21.12.2011 - Gjyqtar Prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane
- 18.08.2008 – 26.09.2008 - Inspektor Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë,
- 07.07.2008 – 18.08.2008 - Avokat Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Tiranë,
- 01.10.2007 – 07.07.2008 - Avokat Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, Elbasan,

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Janar 2010 – Shtator 2011 - Master Shkencor Publik, Universiti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise;
- Tetor 2008 – Korrik 2011 - Shkolla e Magjistratures;
- Tetor 2002 – Qershor 2006 - Diplomuar ne Drejtesi, Universiteti i Tiranes University of Tirana, Faculty of Law, Albania.

Punime Shkencore
- "The Justice Reform and some implications on the Constitutional Court" International Scientific Journal "Justicia", No. 14/2020;
- October 2019 Judicial control over normative bylaws Advocacy magazine, no. 32;
- 9 May 2019 Innovations of the Civil Code of 1929 in the institutes of family law. Symposium on the topic: “90th anniversary of the first Albanian Civil Code (1929). Historical and current approaches. Baltasar Benussi – The founder of the doctrine of Civil Law in Albania.” The Supreme Court of the Republic of Albania;
April 2019 "Legal issues on adverse possession" Advocacy Magazine, no. 30.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
_______________________________________

-"Akses ne Drejtesi", T.M.C. Asser Instituut, 15-25 shtator 2013.
- " Konferenca Kombetare " Reforma ne Drejtesi mes ndryshimeve kushtetuese dhe procesit konsistent" me kumtesen "Projektet amendamentet kushtetuese, njes sfide ndaj shtetit te se drejtes", Universiteti "Ismail Qemali", Vlore. 22 prill 2016.
- Konference e I kombetare "Progresi i se drejtes administrative ne fsuhen e rregullimit te Marredhenieve: Individ-biznes-shtet" Fakulteti Ekonomik. Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan, 4 dhjetor 2015.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 455 date 7.10.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 455, datë 7.10.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Engert Pëllumbi

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Vleresuar "Shume mire" siaps Vendimit te KLD-se nr 130/3 date 18.11.2016 per vitin 2012.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,