Gentian Jahjolli

Emër Mbiemër
Gentian Jahjolli
Data e emërimit fillestar
2012-08-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
Komanduar më datë 07.12.2023 me vendim të KLGJ në pozicionin këshilltar juridik në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.12.2023 - aktualisht - Këshilltar juridik në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
2020 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
2016 - 2020 - Këshilltar ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
2014 - 2016 - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
2012 - 2014 - Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Marrëveshjeve, Ministria e Brendshme.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1999 - 2005 - Universiteti i Piemondte, Itali.
2018 - 2020 - Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK-së nr. 96, datë 09.01.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Jahjolli, Këshilltar Ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 96, datë 9.1.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Jahjolli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,