Iliba Bezati

Emër Mbiemër
Iliba Bezati
Data e emërimit fillestar
1998-08-09
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 01.02.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.
- 19.11.2018 - 01.02.2023 - Kryetare e komanduar e Gjykatës së Apelit Vlorë.
- 2005 - 01.02.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- 1998 - 2005 - Gjyqtare në Gjykatën Shkalles e Pare Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1991 - 1995 - Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

________________________________
- " Arsyetim ligjor dhe hartim i vendimeve giyqësore" ', organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, ABA CEELI, 10-11 Prill 2002;
- "ështje të teorisë dhe praktikës së shogërive tregtare". ", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, GTZ në Vlorë, 24-25 Qershor 2002;
- "Sendet he pronësia. Registrimi i pasurive të paluajtshme" , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 2 Nëntor 2004;
- "Veprimet juridike. Pavlefshmëria e veprimeve juridike" , organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 10-11 Mars 2005;
- "Kontratat. Kontrata e shitblerjes. Dhurimi", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 23-24 Mars 2005

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 352 date 1.3.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Iliba Bezati, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 352, datë 1.3.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Iliba Bezati

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vleresuar "Shume Mire" per vitet 2005-2006 sipas Vendimit nr. 9/37, datë17.01.2014 te KLD-se
- Vleresuar "Shume Mire" per vitet 2007-2009 sipas Vendimit nr. 95/11, datë 02.10.2015 te KLD-se

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,