Marinela Osmani (Nuni)

Emër Mbiemër
Marinela Osmani (Nuni)
Data e emërimit fillestar
2004-09-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.02.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
10.02.2020 - 10.02.2023 - Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar).
14.11.2011 - 10.02.2020 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
03.10.2005 - 14.11.2011 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
17.09.2004 - 03.10.2005 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
12.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti “Luigj Gurakuqi" Shkodër”.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.344, datë 11.2.2021 për subjektin e rivlerësimit znj. Marinela Osmani (Nuni).
- Ankim kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).
- Vendim i KPA-së nr. 17, datë 27.05.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Marinela Osmani (Nuni)
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr.344, datë 11.2.2021 për subjektin e rivlerësimit znj. Marinela Osmani (Nuni).
 2. Ankim kundër vendimit nr. 344, datë 11.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).
 3. Parashtrimet e çështjes datë 21.4.2022 - IKP.
 4. Bisedimet përfundimtare datë 24.5.2022- IKP.
 5. Vendim i KPA-së nr. 17, datë 27.05.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marinela Osmani (Nuni).
 6. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër te ligjit "Për dekriminalizimin" nga Marinela Osmani (Nuni).
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 52, datë 08.02.2022 “Për përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {…} në pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë mbështetëse të komisioneve, në Këshillin e Lartë Gjyqësor”.
 8. Njoftim për shpallje vendimi i postuar në faqen zyrtare të KPA-së në datë 27.05.2022.
 9. Skeda e pasurisë e znj. Marinela Osmani, publikuar nga Reporter. al.
 10. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 21.06.2023.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 262, datë 24.05.2023 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 499 dhe nr. 501, datë 21.11.2022, si dhe në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502, datë 21.11.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 12. Vendim i KLGJ-së nr. 336, datë 21.06.2023 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 502, datë 21.11.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 13. Rekomandim i ONM datë 22.04.2021 për vendimin e KPK-së, nr. 344, datë 11.2.2021, për subjektin e rivlerësimit Marinela Osmani.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,