Alfred Konomi

Emër Mbiemër
Alfred Konomi
Data e emërimit fillestar
1994-07-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 01.07.1994 - Aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.
• 24.11.1993 - 01.07.1994 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mallakastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 25.03.1994 - Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 609, datë 22.12.2022, z. Alfred Konomi.
- Mosankim i vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 609, datë 22.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Alfred Konomi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,