Sokol Pasho

Emër Mbiemër
Sokol Pasho
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 7.03.2016 - aktualisht - Gjyqtar Udhëheqës pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
• 23.03.2013 - 07.03.2016 - Drejtor në Ministrinë e Drejtësisë.
• 27.12.2011 - 1.12.2012 - Këshilltar në Institucionin e Avokatit të Popullit.
• 23.10.2000 - 10.03.2009 - Drejtor në Ministrinë e Drejtësisë.
• 30.08.1996 - 19.09.2000 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. (Referuar CV-së të subjektit, publikuar në faqen zyrtare të KLGJ).
• 08.02.1996 - 30.08.1996 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. (Referuar CV-së të subjektit, publikuar në faqen zyrtare të KLGJ).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 11.07.1995 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 599, datë 16.12.2022, z. Sokol Pasho.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 599, datë 16.12.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Pasho.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,