Etleva Gjamo

Emër Mbiemër
Etleva Gjamo
Data e emërimit fillestar
1998-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
• 18.04.2023 - 01.07.2023 - Zv. Kryetare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
• 17.04.2019 - 17.04.2022 - Zv. Kryetare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
• 04.11.2013 - 01.07.2023 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
• 1.06.1998 - 03.11.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Korçë.
• 08.02.1996 - 01.06.1998 - Ndihmës Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 07.07.1995- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 585, datë 8.11.2022, znj. Etleva Gjamo.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 585, datë 8.11.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Etleva Gjamo.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
• 2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,