Markelian Koça

Emër Mbiemër
Markelian Koça
Data e emërimit fillestar
2000-05-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 12.12.2023 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• 13.05.2000 - 12.12.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
•09.01.2019 - 27.01.2022 - Zv. Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
• 12.04.1995 - 13.05.2000 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 24.06.1994 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 588, datë 22.11.2022, z. Markelian Koça.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 588, datë 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Markelian Koça.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,