Vjola Canaj

Emër Mbiemër
Vjola Canaj
Data e emërimit fillestar
2006-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 06.11.2006 - Aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
• 03.10.2005 - 06.11.2006 - Stazh profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2006 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
•09.07.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së nr.590, datë 23.11.2022, znj. Vjola Canaj.
-Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.590, datë 23.11.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Vjola Canaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2013 - 2016
A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”;
B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”;
C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”;
D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.
Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”. (Sipas vendimit të KLGJ Nr. 197/2024).
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,