Eglantina Mikani

Emër Mbiemër
Eglantina Mikani
Data e emërimit fillestar
1998-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 01.06.1998 - Aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.
• 08.02.1996 - 30.05.1998 - Ndihmës Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 07.07.1995 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 578, datë 26.10.2022, znj. Eglantina Mikani.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.578, datë 26.10.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Eglantina Mikani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,