Nurjeta Pogaçe (Tafa)

Emër Mbiemër
Nurjeta Pogaçe (Tafa)
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 25.09.2015 - Aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
• 21.11.2013 - 25.09.2015 - Gjyqtare në Gjykatën pranë Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës .
• 20.07.2010 - Diplomë e integruar e nivelit të dytë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së nr. 582, datë 2.11.2022, znj. Nurjeta Pogaçe (Tafa).
-Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 582, datë 2.11.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Nurjeta Pogaçe (Tafa).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2013 - 2014 - Vlerësimi i Kryetarit
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,