Enerjeta Shehaj

Emër Mbiemër
Enerjeta Shehaj
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•29.05.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
• 09.07.2019 - 29.05.2023 - Gjyqtare Udhëheqëse në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
• 01.01.2023 -31.12.2023 - Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
• 04.11.2013 - Aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
• 31.03.2009 - 04.11.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
• 05.10.2007 - 31.03.2009 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• 05.06.2004 - Cikli 4 vjeçar, Univeristeti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së nr. 576, datë 20.10.2022, znj. Enerjeta Shehaj.
-Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 576, datë 20.10.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Enerjeta Shehaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2017 - 2019 - Vlerësuar "Shkëlqyeshëm"
• 2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë".

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,