Entela Shedula

Emër Mbiemër
Entela Shedula
Data e emërimit fillestar
1996-08-26
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•01.05.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
• 27.01.2023 - 01.05.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
22.09.2022 - 27.01.2023 - Në pritje të vednimit të KPK pas prishjes së vendimit nr.254/2020 nga KPA.
04.06.2020 - 22.09.2022 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
• 14.11.2011 - 04.06.2020 - Drejtuese/ Gjyqtare në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Kavajë.
• 26.08.1996 - 14.11.2011 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 08.07.1995 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë me vendimin nr. 35, datë 22.09.2022.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 254, datë 04.06.2020, për shkarkimin nga detyra të znj. Entela Shedula.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula.
- Vendim i KPA-së nr. 35, datë 22.09.2022, që ka vendosur: Të prishë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020 dhe të urdhërojë KPK të vazhdojë të kryejë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, edhe për kriteret e kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale.
- Vendim i KPK-së nr. 616, datë 27.1.2023, për konfirmimin në detyrë të znj. Entela Shedula, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.
- Mosankim i Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 616, datë 27.1.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Entela Shedula.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,