Arta Vorpsi

Emër Mbiemër
Arta Vorpsi
Data e emërimit fillestar
2005-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Shefe Kabinati në Gjykatën e Lartë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
shtator 2020 - aktualisht - Shefe Kabinati në Gjykatën e Lartë.
2003 - aktualisht - Lektore në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2015 - 2023 - Gjyqtare AD HOC në GJykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
2006 - aktualisht - Lektore në Shkollën e Magjistraturës.
janar 2004 - aktualisht - Trajnuese në Shkollën e Magjistraturës.
shkurt 2001 - shtator 2020 - Këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1998 - 2001 - Dr.iur. Constitutional Law, Vienna Law Faculty.
1992 - 1996 - Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
• Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë - Arta Vorpsi.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 76 date 12.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arta Vorpsi, këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 76, datë 12.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arta Vorpsi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Arta Vorpsi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr: 76 date 12.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arta Vorpsi, këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese.
 2. Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 76, datë 12.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arta Vorpsi
 3. Vendim i KED Nr.122 datë 10.09.2019 "Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Znj. Arta Vorpsi në vendet vakante për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 12.02.2018 , Presidenti i Republikës se Shqipërisë në datën 04.03.2019 dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 04.03.2019.
 4. Vendim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi nr. 132, datë 21.9.2019 "Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në vendin vakant, vakancë e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4.3.2019".
 5. Formular Vetëdeklarimi i znj.Arta Vorpsi datë 26.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 6. Pikezimi i Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi - Kandidate per Gj. Kushtetuese: Arta Vorpsi
 7. Njoftim i Kuvendit per zgjedhjen e dy anëtarëve e Gjykatës Kushtetuese
 8. Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë - Arta Vorpsi.
 9. Vertetim Nenshkrimi te Deklarueses Arta Vorpsi para Noteres Miranda Xhemalçe.
 10. Rezolutë e Kuvendit Shmangia e Krizës Kushtetuese me Synim Legjitimitetin e Gjykatës Kushtetuese - Detyrë Imperative e Organeve më të Larta të Shtetit - Miratuar në datën 15.11.2019
 11. Vendim i KED-së nr. 54 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të znj. Arta Vorpsi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 12. Vendim i KED-së nr. 55 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të znj. Arta Vorpsi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 04.03.2019.
 13. Vendim i KED-së nr. 56 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të znj. Arta Vorpsi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 04.03.2019
 14. Vendim i KED-së nr. 57 datë 24.07.2019 - Për lejimin e kandidimit të znj. Arta Vorpsi në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqiperise në datën 12.02.2018.
 15. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 16. Vendim i KED-së Nr.128 date 21.09.2019. - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
 17. Vendim i KED-së nr. 130 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 12.02.2018.
 18. Vendim i KED-së nr. 134 datë 21.09.2019 - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 04.03.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,