Sokol SADUSHI

Emër Mbiemër
Sokol SADUSHI
Data e emërimit fillestar
1998-04-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zëvendëskryetar i Gjykatës së Lartë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.03.2020 e aktualisht-Gjykatës, Gjykata e Lartë.
01.11.2014-11.03.2020-Drejtor, Shkolla e Magjistraturës.
23.04.1998-01.07.2011-Gjyqtar, Gjykata Kushtetuese.
• Veprimtari mësimore me kohë të plotë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.06.1986-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2003- Studime Pasuniversitare, Master.
2006 -Doktoraturë.
Punime Shkencore
• Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushën e të drejtës administrative, të drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut. Ka botuar librat “E Drejta Administrative 2”, “Kontrolli kushtetues”, “Drejtësia kushtetuese në zhvillim”, “Gjykata adminitrative dhe kontrolli ligjor mbi adminitratën, “E drejta administrative procedurale”.
• Është gjithashtu bashkëautor në librat “Komentar i Kodit të Procedurës Administrative”, “Vështrim krahasues mbi procedurën civile”, “Çështje të së drejtës administrative në vështrimin krahasues”, Komentar “Mbi reformën kushtetuese në sistemin e drejtësisë (2016)”.

-Botime Shkencore (Monografi) ku përshihen
• “E Drejta Administrative Procedurale, Një analizë mbi Kodin e Procedurave Administrative”, botim i vitit 2017;
• “Gjykata Administrative dhe Kontrolli Ligjor mbi Administratën, një vështrim krahasues mbi drejtësinë administrative” botim i viti 2014;
• “Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim, trajnime teorike dhe të praktikës së gjykimit kushtetues” botim i vitit 2012;
• “E drejta Administrative 2” botim i vitit 2008;
• “E drejta Administrative 2” botim i tretë i ripunuar, i vitit 2005;
• “Kontrolli Kushtetues” botim i vitit 2004;
• “Administrata Publike në Ndihmë të Shtetasve” botim i cili është realizuar nga Shërbimi Ligjor Falas (TLAS)- Cafod Shqipëri dhe financim nga USAID, ku si autor teksti është z. Sadushaj;
• E Drejta Administrative 2, Teoria e aktit administrativ” botim i dytë i ripunuar;
• E drejta Administrative 2, Teoria e Aktit Administrativ” botim i vitit 1999. -Botime Shkencore (Bashkautorësi) ku përshihen “Komentar Mbi Reformën Kushtetuese në Sistemin e Drejtësisë” i vitit 2016 në bashkautorësi me një grup autoresh si A.Vorspi, A.Anastasi, G.Ibrahimi, S.Berberi;
• “E Drejta Administrative, Organizimi dhe Veprimtaria Administrative” Prishtinë 2012 në bashkautorësi me një grup autorësh si E.Stavileci, M. Batalli;
• “Gjykata Europiane dhe e Drejta për Jetë Private”, Tiranë 2012 në bashkautorësi me një grup autorësh si D. Kumbaro, A. Metani, G. Ibrahimi; “Comparative view of Administrative Law Issues” i vitit 2010 në bashkautorësi me një grup autorësh; Vështrim Krahasues mbi Procedurën Civile i vitit 2006 në bashkautorësi me autorët A. Simoni S. Çomo;
• Manual “Guidë Administrative për Njësitë e Qeverisjes Vendore- Disa pyetje të ndeshura shpesh” e vitit 2006 në bashkautorësi me autorët A. Kristani, M. Dhuka; Komentar ”Kodi i Procedurave Administrative” ribotim i plotësuar e vitit 2004 në bashkautorësi me autorët G. Ibrahimi, A. Lako, B. Caka. Th. Kondi, E. Thaçi.

________________________________
-Artikuj Studimorë ku përfshihen artikulli me temë
• “Sistemi i centralizuar i kontrollit kushtetues përballë prirjes për decentralizimin e tij” në revistën juridike shkencore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike botim i vitit 2017;
• artikulli me temë “ Funksioni i një kushtetute dhe sfidat e saj përballë një realiteti të ri evropian” në periodiket e pavarur Avokatia nr. 9;
• artikulli me temë ”Mbi drejtësinë Administrative në Shqipëri” në revistën Akademike Shqiptare të Arteve dhe Shkencave “ Academe” vol.3 nr. 1 të vitit 2013; artikulli me temë “ Pushteti legjislativ i administratës ” në periodiket e pavarur Avokatia nr. 6;
• artikulli me temë “ Legal Norms as Objects of Constitutional Court Jurisdiction ” në Osteuropa recht Gjermani, viti 2012;
• artikulli me temë “ Presidentit të Republikës dhe Institucioneve Kushtetuese, në lidhje me Politikat e Sigurisë Kombëtare” botuar në revistën studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare “Constitution” e viti 2012, Kosovë;
• artikulli me temë “ Kërkimi i Legjitimitetit, një sfidë e përhershme në Gjykatën Kushtetuese” botuar në revistën shkencore Ndërkombëtare “Illyrius” nr.2 të vitit 2012;
• artikulli me temë “Parimet dhe standardet kushtetuese –baza për orientimin e jurisprudencës së Gj. Kushtetuese” në revistën juridike shkencore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 viti i XII i botimit;
• artikulli me temë “Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese” në revistën juridike shkencore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 viti i VII i botimit;
• artikulli me temë “ Il controllo della constituzionalita della norma guiridica ed il ricorso del singolo” në botimin e “L’Avvocato del Popolo Albanese” viti 2008 Torino, Itali;
• artikulli me temë “ E drejta Kushtetuese , Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikes” botuar në revistën shkencore të fakultetit Juridik “Jus & Justicia” nr.1, verë e vitit 2008;
• artikulli me temë “ Sistemi zgjedhor ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikes ”botuar në revistën “ E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 5 e vitit 2007 të Qendrës së Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS);
• artikulli me temë “ E drejta e ankimit nga këndvështrimi i K. PR. Administrative” botuar në revistën 3-mujore të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, nr. 2 viti XI i botimit ,qershor 2005;
• artikulli me temë “Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë dhe Jurisprudenca e Gj. Kushtetuese” botuar në revistën “E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 1 e vitit 2005 të Qendrës së Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS);
• artikulli me temë “Juridiksioni Kushtetues për çështjet që lidhen me procesin zgjedhor dhe me referendumet” botuar në revistën 6 mujore të “Studimeve Juridike” Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë nr. 2 e vitit 2004;
• artikulli me temë “Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet mediave dhe gjykatave” në revistën juridike 3-mujore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 3 botim i vitit 2003;
• artikulli me temë “Jurisprudenca e Gj. Kushtetuese në frymën e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut ” botuar në revistën “ E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 11 e vitit 2003 të Qendrës së Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS);
• artikulli me temë “ Ndryshimet në Kodin zgjedhor – një domosdoshmëri” në revistën juridike 3- mujore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 botim i vitit 2002;
• artikulli me temë “ Për një kuptim më të drejtë të nocionit kushtetues për një proces të rregullt ligjor” botim me titull “E drejta për një proces të rregullt ligjor” e Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, viti 2002;
• artikulli me temë “ Koment mbi nenin 98 të Kushtetutës” botuar në revistën 3-mujore të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut ,nr. 1 viti VIII i botimit ,mars 2002;
• artikulli me temë “ Roli i Gj. Kushtetuese në mbrojtje të të drejtave të njeriut” botuar në revistën 3-mujore të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut ,nr. 3 viti VII i botimit ,shtator 2001;
• artikulli me temë “Kontrolli paraprak i kushtetutshmërisë së normës juridike” botuar në revistën e përtremuajshme nr.1 “ Klinika” e Fondacionit Klinika e Ligjit e vitit 2001;
• artikulli me temë “Procesi zgjedhor dhe Gj. Kushtetuese” botuar në revistën “ E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 4 e vitit 2001 të Qendrës së Studimeve Parlamentare( QSP/ CPS);
• artikulli me temë “Një vështrim i shkurtër për Kontrollin Kushtetues” botuar në revistën “E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 2 e vitit 2001 të Qendrës së Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS).
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu,