Laurent Fuçia

Emër Mbiemër
Laurent Fuçia
Data e emërimit fillestar
2010-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 7.10.2021 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
• 7.10.2020 - 7.10.2021 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
• 2011 - 7.10.2020 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
• 27.09.2010 - 2011 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2011 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
•08.07.2008 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

- Certifikata/Trajnime nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 632, datë 8.3.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Laurent Fuçia.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 632, datë 8.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z.Laurent Fuçia.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,