Ina Hoxhaj

Emër Mbiemër
Ina Hoxhaj
Data e emërimit fillestar
2014-10-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec/
Aktualisht ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë (e komanduar).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.01.2018 - aktualisht - Ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë (e komanduar).
23.06.2016 - 18.01.2018 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec.
30.10.2014 - 23.06.2016 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2018 - aktualisht - Lehtësuese në programin e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për tema të ndryshme në fushën e së drejtës procedurale civile.
2018 - aktualisht - Pedagoge në ciklin e studimeve “Bachelor” dhe “Master” pranë Universitetit “Tirana Business University”.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2015 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
2006 - 2010 - Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 575, datë 19.10.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Ina Hoxhaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 575, datë 19.10.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ina Hoxhaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2018 - 2020 - Vlerësuar "Shkëlqyeshëm" (vlerësim periodik).
2013 - 2016 - Dok. Vlerësimi Etiko Profesional.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,