Ylli Bashaj

Emër Mbiemër
Ylli Bashaj
Data e emërimit fillestar
2002-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
KLP me vendimin nr. 32/2024 ka deklaruar mbarimin e statusit të z. Ylli Bashaj, për shkak të mbushjes së moshës për pension pleqërie.
Z. Bashaj ka ushtruar detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë deri më datë 14.03.2024.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2012 - 14.03.2024 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2008 - 2012 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.
2007 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
01.07.2002 - 2007 - Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
06.07.1991 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 671, datë 14.6.2023, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Ylli Bashaj.
- Njoftim i IKP-së për ankimin e vendimit nr. 671, datë 14.6.2023 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Ylli Bashaj.
- Vendim i KPA-së nr. 5, datë 02.02.2024, i cili ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 671, datë 14.06.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ylli Bashaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,