Miliana Muça

Emër Mbiemër
Miliana Muça
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme te Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e aktualisht-Gjykatëse, Gjykata e Posaçme Shkalla e Parë për Korrupsion dhe Krim të Organizuar.
14.07.2015-18.12.2019-Gjyqtare, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
21.10.2002-14.07.2015-Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë.
01.10.2001-21.10.2002-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2002-Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 234 datë 04.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 234, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Miliana Muça
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së Nr: 234 datë 04.02.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 234, datë 4.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miliana Muça
  3. Njoftim për shtyp 18 Dhjetor 2019 (Këshilli i Lartë Gjyqësor.)
  4. Njoftim mbi Kandidaturat e Paraqitura në Procedurat e Ngritjes në Detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 18.05.2020. (Këshilli i Lartë Gjyqësor)
  5. Bibliografia e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr. 17,datë 14.1.2020 - Bibliografia e informacioneve të deklasifikuara në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK).
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 157, datë 15.05.2020 Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.89, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  8. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,