Vitjuna Mata

Emër Mbiemër
Vitjuna Mata
Data e emërimit fillestar
2015-09-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.09.2015 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2016 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
30.08.2016 - Master Profesional, Universiteti i Tiranës.
20.07.2010 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
20.07.2010 - Master Profesional, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 78, datë 20.6.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
- Mendim Paralel i KPK, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 678, datë 20.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Vitjuna Mata
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i KPK-së datë 20.06.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
 2. Vendim i KPK-së nr. 78, datë 20.6.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
 3. Mendim Paralel i KPK, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Vitjuna Mata, publikuar nga Reporter.al.
 5. Opinion i KLP për znj. Vitjuna Mata për komandim pranë KLP.
 6. Opinion i KLP - Këshilli i Karrierës
 7. Vendim i KLP-së nr. 2, datë 14.01.2022 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores znj. Vitjuna Mata".
 8. Vendim i KLP-së nr. 142, datë 08.06.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
 9. Vendim i KLP-së nr. 317, datë 02.12.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
 10. Vendim I KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 11. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 678, datë 20.6.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vitjuna Mata.
 12. Vendim i KLP-së nr. 109, datë 27.06.2024 “Për miratimin e raportit të vlerësimit etik dhe profesional, me kërkesë për vlerësim të përshpejtuar, për prokuroren Vitjuna Mata”.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,