Eloida Goxhi

Emër Mbiemër
Eloida Goxhi
Data e emërimit fillestar
2010-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve si përfaqësuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2021 - 19.12.2023- Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
- 2016 - 2020 - Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat.
- 2011 - 2016 - Prokurore pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat.
- 2010 - 2011 - Prokurore pranë Gjykatës së Shkallës Parë Durrës.
- Anëtare zëvendësuese e Komisionit të Planifikimit Strategjik, të Administrimit dhe Buxhetit, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
- Anëtare e Komisionit të Disiplinës, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
- Anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.
- Kryetare e Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e ankesave kundër vendimeve te Inspektoriatit të Lartë të Drejtesisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një prokurori.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•1999-2003- Diplomuar "Jurist", Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.
•2011 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

• 29.10-30.10.2001- Kurs: "Zhvillimet Ndërkombëtare në të drejtën Europiane" .
•22.04-28,04.2001- Kurs: "I të Drejtës Ndërkombëtare" .
•16.10-20.10.2000- Kurs: "Certifikatë mbi të drejtën Penale ndërkombëtare dhe krimin e Organizuar".
•11.12.2004- Mbrojtur dhënia e titullit "Avokat".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.89, datë 20.12.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Eloida S. Goxhi, me detyrë prokurore, Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.89 datë 20.12.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Eloida S. Goxhi, me detyrë prokurore, Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Berat.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,