Nurihan Meta (Seiti)

Emër Mbiemër
Nurihan Meta (Seiti)
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.12.2018 - aktualisht - Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
1999 - 19.12.2018 - Anëtare e Dhomës së Avokatisë.
1987- 1999 - Prokurore.
• Anëtare e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Prokurori, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• Kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1983 - 1987 - Diplomuar në Universitetin e Tiranës .
• Znj. Meta (Seiti) ka titullin Master, DND.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,