Saida Dollani

Emër Mbiemër
Saida Dollani
Data e emërimit fillestar
1993-11-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Kryetare/Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.12.2022 - aktualisht - Zv. Kryetare e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
2020 - 2021 - Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi KED.
05.04.2004 - 18.12.2019 - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
11.10.2003 - 05.04.2004 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
02.10.2001-11.10.2003 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
13.09.2000-02.10.2001 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
28.12.1993-01.10.1998 - Ndihmës Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
24.11.1993-28.12.1993 - Ndihmës Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2001 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
25.03.1994 - Kursi i Plotë i Përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr. 167, datë 21.06.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 167, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Saida Dollani
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr.275, datë 01.07.2021 “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {…}”.
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 147, datë 08.04.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, për periudhën e vlerësimit viti 2019”.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 146, datë 08.04.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 4. Vendim nr. 40, datë 04.02.2021 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj.Saida Dollani”.
 5. Gjyqtarët për Mediat
 6. Vendim i KPK nr. 167, datë 21.06.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda.
 7. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 167, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Saida Dollani.
 8. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Saida Dollani, gjyqtare.
 9. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18 Dhjetor 2019.
 10. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 11. Vendim i KLGJ-së Nr. 280, datë 10.12.2019 "Për Caktimin e Gjyqtarëve për Mediat".
 12. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
 13. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019 .
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,